รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูผู้สอนรายวิชา ฟิสิกส์ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^