Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางกชพร มณีพงษ์

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

^