วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยที่ยั่งยื่น"
^