ประวัติ

ที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
เลขที่ 334  หมู่ที่ 4  บ.ฟากนา ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000                         
เว็ปไซต์ http://www.sesao19.go.th
โทรศัพท์ 0-4287-0409 
โทรสาร 0-4287-0410 
อีเมล์ [email protected] 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู จัดได้ประกาศจัดตั้งส่วนราชการภายในไว้ 4 ศูนย์  ดังนี้
          1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต เลย หนองบัวลำภู
          2. ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0-4287-0409 ต่อ 21
          3. ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู   อยู่ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 099-1547945
          4. ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  จังหวัดเลย  ที่ตั้ง ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
 
ความเป็นมา
          ตามมาตรา 37 แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องยึดเขตพื้นที่การศึกษา     และมาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้กำหนดให้มีการประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น  โดยรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552  สภาการศึกษาได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552  เห็นชอบในหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)  ในวันที่  31  มีนาคม  2552  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดให้มีศูนย์ประสานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  รวม   41  ศูนย์  รับผิดชอบ  ดูแลและประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  ทั้งนี้  ศูนย์ที่ 18      มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู
          ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับที่ 3   (พ.ศ. 2553)  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553)  ให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ  เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่  17 สิงหาคม 2553  โดยให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด  จำนวน 42 เขต
          (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 127  ตอนพิเศษ  98 ง  หน้า  62  วันที่ 18 สิงหาคม 2553)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ  ดังกล่าว  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย
         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

         (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 138  ตอนพิเศษ  38 ง  หน้า  4  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเลย

^